Đèn trang trí, chiếu sáng, đèn sân khấu cafe, karaoke, vũ trường
Bảng hiệu | hộp đèn quảng cáo | led lighting | Ưu điểm của đèn LED

Một doanh nghiệp - nhất là doanh nghiệp lớn, có tầm cỡ thì nhu cầu khuyếch trương thương hiệu, đánh bóng tên tuổi là điều tất yếu. Với các hình thức quảng cáo báo, đài, thì chi phí rất lớn nhưng không có tác dụng cao vì thông tin hay hình ảnh chỉ thoáng qua.

Bảng hiệu, hộp đèn quảng cáo, led

Bảng hiệu, hộp đèn quảng cáo, led
 
The operational life of current white LED lamps is 100,000 hours. This is 11 years of continuous operation, or 22 years of 50% operation. The long operational life of an led lamp is a stark contrast to the average life of an incandescent bulb, which is approximately 5000 hours. If the lighting device needs to be embedded into a very inaccessible place, using LEDs would virtually eliminate the need for routine bulb replacement.

There is no comparison between the cost of LED lights vs. traditional incandescent options. With incandescent bulbs, the true cost of the bulb is the cost of replacement bulbs and the labor expense and time needed to replace them. These are significant factors, especially where there are a large number of installed bulbs. For office buildings and skyscrapers, maintenance costs to replace bulbs can be enormous. These issues can all be virtually eliminated with the LED option.

The key strength of LED lighting is reduced power consumption. When designed properly, an LED circuit will approach 80% efficiency, which means 80% of the electrical energy is converted to light energy. The remaining 20% is lost as heat energy. Compare that with incandescent bulbs which operate at about 20% efficiency (80% of the electrical energy is lost as heat). In real money terms, if a 100 Watt incandescent bulb is used for 1 year, with an electrical cost of 10 cents/kilowatt hour, $88 will be spent on electricity costs. Of the $88 expense, $70 will have been used to heat the room, not light the room. If an 80% efficient LED system had been used, the electricity cost would be $23 per year - there would be a cost savings of $65 on electricity during the year. Realistically the cost savings would be higher as most incandescent light bulbs blow out within a year and require replacements whereas LED light bulbs can be used easily for a decade without burning out.

It will be interesting to see what developments are coming for more residential applications of LED lights. LED lighting technology has been researched and developed for the past two decades and we are beginning to see practical applications from this work. There is already wide spread use of LED traffic signs and LED headlights where a premium is placed on a reliable light source that is cheaper and less labor intensive to maintain. We in the industry are certain that tomorrows LED lights will last longer and consume even less power than todays energy efficient bulbs. LED lighting will be used to replace virtually every type of light, bulb, and lamp that is currently in use.

 

------------------------------------------

Cuộc sống hiện tại hoạt động của đèn LED trắng là 100.000 giờ. Điều này là 11 năm hoạt động liên tục, hoặc 22 năm hoạt động 50%. Các hoạt động dài cuộc sống của một ngọn đèn dẫn là một trái ngược với cuộc sống trung bình của một bóng đèn sợi đốt, trong đó có khoảng 5.000 giờ. Nếu thiết bị chiếu sáng cần phải được nhúng vào một nơi rất không thể tiếp cận, sử dụng đèn LED hầu như sẽ loại bỏ sự cần thiết phải thay thế bóng đèn thông thường.

Không có so sánh giữa chi phí của đèn LED so với tùy chọn sợi đốt truyền thống. Với bóng đèn sợi đốt, chi phí thật sự của bóng đèn là chi phí của bóng đèn thay thế và chi phí lao động và thời gian cần thiết để thay thế họ. Đây là những yếu tố quan trọng, đặc biệt là nơi có một số lượng lớn các bóng đèn được cài đặt. Đối với các tòa nhà văn phòng và tòa nhà chọc trời, chi phí bảo trì để thay thế bóng đèn có thể được rất lớn. Những vấn đề này hầu như tất cả có thể được loại bỏ với các tùy chọn LED.

Sức mạnh chính của đèn LED là giảm điện năng tiêu thụ. Khi thiết kế đúng cách, một mạch LED sẽ tiếp cận hiệu quả 80%, có nghĩa là 80% năng lượng điện được chuyển thành năng lượng ánh sáng. 20% còn lại là bị mất khi năng lượng nhiệt. So sánh rằng với bóng đèn sợi đốt mà hoạt động ở hiệu quả khoảng 20% (80% năng lượng điện bị mất như là nhiệt). Trong điều kiện tiền thật, nếu một bóng đèn sợi đốt 100 Watt được sử dụng cho 1 năm, với một chi phí điện của 10 cent / kilowatt giờ, 88 $ sẽ được chi cho các chi phí điện. Trong số các chi phí $ 88, $ 70 sẽ được sử dụng để sưởi ấm căn phòng, không ánh sáng trong phòng. Nếu một hệ thống hiệu quả 80% LED đã được sử dụng, chi phí điện sẽ là 23 $ / năm - sẽ có một khoản tiết kiệm chi phí 65 $ trên điện trong năm. Thực ra các khoản tiết kiệm chi phí sẽ cao hơn bóng đèn sợi đốt nhất thổi ra trong vòng một năm và yêu cầu thay thế bóng đèn LED trong khi ánh sáng có thể được sử dụng dễ dàng cho một thập kỷ mà không cháy ra ngoài.

Nó sẽ được thú vị để xem những gì đang đến sự phát triển cho nhiều ứng dụng của đèn LED dân cư. Công nghệ chiếu sáng LED đã được nghiên cứu và phát triển cho hai thập kỷ qua và chúng tôi đang bắt đầu để xem các ứng dụng thực tế từ công việc này. Hiện đã được sử dụng lan rộng của các dấu hiệu giao thông LED và đèn pha LED có phí bảo hiểm được đặt trên một nguồn ánh sáng đáng tin cậy đó là rẻ hơn và ít nhiều lao động để duy trì. Chúng tôi trong ngành công nghiệp chắc chắn rằng ngày mai đèn LED sẽ kéo dài hơn và tiêu thụ điện năng thậm chí còn ít hơn năng lượng hiệu quả bóng đèn. chiếu sáng LED sẽ được dùng để thay thế hầu như mọi loại ánh sáng, bóng đèn, và đèn hiện đang sử dụng.


25-08-2010
[Back]
ĐÈN TRANG TRÍ
TỦ BẾP ( TU BEP )
THIẾT BỊ PHỤ KIỆN TỦ BẾP
THIẾT KẾ NỘI THẤT
NỘI THẤT PHÒNG NGỦ
VIDEO HOPDENLED.COM

CÔNG TY CP XD TM TTNT QUYẾT TÂM

29 Xuân Hồng, P.12, Q.Tân Bình, Tp.HCM ( Đ/d phía sau cổng khu Triển Lãm Hoàng Văn Thụ, Tân Bình )

Điện thoại:    +84.(8) 38 42 95 97      -     +84.(8) 38 13 07 06      -     +84.(8) 39 48 55 63

Hotline: +84 0903 837 455  

E-mail: hathanhcabinet@gmail.com    -   Skype: hathanhcabinet1

Website: http://hopdenled.com   -  http://hopdenled.net   -   http://tubepxinh.com

Lượt truy cập: 1496789
Copyright © 2009 hopdenled.com
Developed by obsvn.com